Drzwi otwarte 12 maja godz. 17.00
REKRUTACJA DO KLAS IV I VII BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Gimnazjum nr 7

im. gen. W.Sikorskiego

w Koninie

REGULAMIN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W GIMNAZJUM NR 7 W KONINIE

 

I.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 7 w Koninie działa zgodnie z zasadami określonymi w art. 55 UoSO z dn. 07.09.1991 r., po nowelizacji z dn. 21.01. i 18.02.2001 r.

II.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

III.

Celem pracy naszego Samorządu Uczniowskiego jest:

1. Nauczenie młodzieży demokratycznej i systematycznej aktywności i odpowiedzialnej samorządności.

2. Rozbudzenie potrzeby wpływania na życie szkoły w zgodzie z obowiązującymi normami i przepisami.

3. Wykształcenie u młodych samorządowców podstawowych umiejętności obywatelskich, tj.:

a) zdolność porozumiewania się,

b) skutecznego wyrażania swoich poglądów,

c) tolerancji dla poglądów innych,

d) pozyskiwanie sojuszników do realizacji zadań,

e) podejmowanie różnych decyzji,

f) zdobywanie i rzetelne przekazywanie informacji,

g) rozwiązywanie konfliktów,

h) negocjowanie w poszukiwaniach sprawiedliwych i konkretnych rozwiązań.

4. Wytworzenie więzi grupowej i poczucia spójnej zbiorowości szkolnej, przyjaznej atmosfery szkoły.

5. Pielęgnowanie potrzeby rozważnego i twórczego działania.

IV.

Planowaną formą pracy Samorządu Uczniowskiego jest:

1. Praca w grupach i zespołach, angażująca wszystkich i każdego samorządowca z osobna.

2. Spotkania z Radą Samorządu Uczniowskiego i Komisją Rewizyjną.

3. Raz w roku szkolnym zwoływane Zgromadzenie przedstawicieli wszystkich uczniów szkoły.

V.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

1. Koordynują i czuwają nad pracą młodzieży.

2. Służą pomocą i radą.

3. Zwołują i prowadzą zebrania.

4. Przedstawiają Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej plan pracy Samorządu Uczniowskiego na dany rok szkolny.

VI.

Organy Samorządu Uczniowskiego:

1. Ustanawia się Radę Uczniowską jako organ kierujący bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.

2. Ustanawia się także Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny.

3. Rada Uczniowska i Komisja Rewizyjna podlegają bezpośrednio Zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły. Rada Uczniowska i Komisja Rewizyjna zwoływane są w miarę potrzeb.

4. Kadencja Rady i Komisji trwa 1 rok.

5. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków. Jej zadaniem jest kontrola działalności Samorządu Uczniowskiego, wpływów i wydatków. Komisja rewizyjna zbiera się raz w roku.

6. W skład Rady Uczniowskiej wchodzi 9 członków:

a) przewodniczący,

b) zastępca przewodniczącego, pełni też rolę protokolanta,

c) dwóch skarbników,

d) przewodniczący sekcji: imprez, ogłoszeń (plakaty), gazetki Samorządu Uczniowskiego, komunikatów (docierających do klas), akcji charytatywnych.

VII.

Zadania Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego:

1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:

a) reprezentuje szkołę na zewnątrz,

b) kieruje pracą całej Rady Samorządu Uczniowskiego,

c) prowadzi wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, zebrania,

d) troszczy się o wykonanie zadań zamieszczonych w planie pracy,

e) uzgadnia bieżące zadania z opiekunem,

f) kontroluje pracę Samorządu Uczniowskiego,

g) prowadzi apele,

h) nawiązuje lub inicjuje współpracę z samorządami innych szkół.

2. Zastępca przewodniczącego, również p/o protokolanta:

a) w razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go,

b) współpracuje z wychowawcami klas,

c) bierze udział w zebraniach Rady i protokołuje je,

d) umożliwia włączenie się młodszych kolegów do prac w Samorządzie Uczniowskim.

3. Skarbnicy:

a) sprawują kontrolę nad finansami Samorządu Uczniowskiego (wpływy i wydatki),

b) rozliczają na bieżąco finansowe operacje,

c) sporządzają raport całoroczny działalności finansowej Samorządu Uczniowskiego i przedstawiają go Komisji Rewizyjnej,

d) biorą udział w zebraniach Rady i planowaniu wydatków.

4. Przewodniczący sekcji imprez:

a) przygotowują wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i innymi członkami uroczystości i imprezy szkolne,

b) pomagają w urządzaniu imprez na terenie szkoły,

c) uczestniczą w zebraniach,

d) utrzymują stały kontakt z opiekunem i przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego.

VII.

Wybory Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego:

1. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego wybierany jest większością głosów społeczności uczniowskiej w tajnych wyborach. Każdemu uczniowi przysługuje jeden głos (na prawach niezbywalnych).

2. Zastępcą Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń, który otrzymał drugi wynik wyborczy.

3. Pozostali członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego wybierani są z przedstawicieli poszczególnych klas (przewodniczących i zastępców) na pierwszym powyborczym zebraniu Samorządu Uczniowskiego.